Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย LOPPAO 284
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย LOPPAO 310
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบจ.ลพบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เขียนโดย LOPPAO 1107
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบจ.ลพบุรี (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) เขียนโดย LOPPAO 337
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 407
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 1477
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เขียนโดย LOPPAO 1544
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) เขียนโดย LOPPAO 2156
แผนพัฒนาสามปี อบจ.ลพบุรี ปี 2558-2560 เขียนโดย LOPPAO 3934

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822