Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย LOPPAO 458
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย LOPPAO 480
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบจ.ลพบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เขียนโดย LOPPAO 1555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบจ.ลพบุรี (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) เขียนโดย LOPPAO 533
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 578
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 1622
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เขียนโดย LOPPAO 1686
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) เขียนโดย LOPPAO 2303
แผนพัฒนาสามปี อบจ.ลพบุรี ปี 2558-2560 เขียนโดย LOPPAO 4148

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822