Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เขียนโดย LOPPAO 3
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เขียนโดย LOPPAO 87
ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เขียนโดย LOPPAO 118
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เขียนโดย LOPPAO 141
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 180
ประชาสัมพันธ์ุรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 232
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เขียนโดย LOPPAO 340
กำหนดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 เขียนโดย LOPPAO 329
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เขียนโดย LOPPAO 435
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เขียนโดย LOPPAO 447

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822