Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย LOPPAO 1522
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 7 เขียนโดย LOPPAO 2463
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5 เขียนโดย LOPPAO 3692
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 8 เขียนโดย LOPPAO 3709
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย LOPPAO 2406
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6 เขียนโดย LOPPAO 1200
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4 เขียนโดย LOPPAO 1046
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 เขียนโดย LOPPAO 971
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 เขียนโดย LOPPAO 1029
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 เขียนโดย LOPPAO 676

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822