Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เขียนโดย LOPPAO 8
การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย LOPPAO 37
รายงานสถิติผู้ประกอบการมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียม เขียนโดย LOPPAO 39
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เขียนโดย LOPPAO 45
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย LOPPAO 129
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 17 เขียนโดย LOPPAO 98
การเผยแพร่บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 16 เขียนโดย LOPPAO 109
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 15 เขียนโดย LOPPAO 121
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 เขียนโดย LOPPAO 160
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 14 เขียนโดย LOPPAO 173

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822