Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กสารบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 5 สายทาง เขียนโดย LOPPAO 198
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 247
เอกสารขออนุมัติจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 196
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 227
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 269
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 268
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 305
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 331
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 389
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 513

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822