Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กสารบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 5 สายทาง เขียนโดย LOPPAO 42
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 83
เอกสารขออนุมัติจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 65
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 76
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 121
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 150
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 157
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 169
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 156
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 348

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822