Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กสารบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 5 สายทาง เขียนโดย LOPPAO 25
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 60
เอกสารขออนุมัติจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 47
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 54
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 99
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 132
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2560 เขียนโดย LOPPAO 137
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 148
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 135
กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2559 เขียนโดย LOPPAO 326

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822