Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ พฤศจิกายน 2559 08 พฤศจิกายน 2559 106
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2559 07 พฤศจิกายน 2559 170
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ตุลาคม 2559 26 ตุลาคม 2559 127
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปี 2559 05 ตุลาคม 2559 173
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ กันยายน 2559 27 กันยายน 2559 110
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2559 02 กันยายน 2559 269
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559 171
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ กรกฎาคม 2559 26 กรกฎาคม 2559 135
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปี 2559 06 กรกฎาคม 2559 288
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ มิถุนายน 2559 05 กรกฎาคม 2559 169
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2559 09 มิถุนายน 2559 301
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ พฤษภาคม 2559 31 พฤษภาคม 2559 187
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ประจําป พ.ศ.2559 17 พฤษภาคม 2559 137
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ เมษายน 2559 26 เมษายน 2559 212
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ มีนาคม 2559 29 มีนาคม 2559 110
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี2559 03 มีนาคม 2559 330
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ กุมภาพันธ์ 2559 23 กุมภาพันธ์ 2559 115
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ปี2559 04 กุมภาพันธ์ 2559 343
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ มกราคม 2559 26 มกราคม 2559 121
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ปี 2558 29 ธันวาคม 2558 1786
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ปี2558 05 พฤศจิกายน 2558 520
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคมปี2558 04 พฤศจิกายน 2558 1433
กองแผนฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ปี2558 02 ตุลาคม 2558 3938

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822