Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์เนื่องในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 เขียนโดย LOPPAO 12
ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขียนโดย LOPPAO 67
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง เขียนโดย LOPPAO 47
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2564 เขียนโดย LOPPAO 159
ประกาศเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการการ เขียนโดย LOPPAO 196
โครงการ Thailand Local Government Summit 2018 และเอกสารโครงการ เขียนโดย LOPPAO 312
วิธีการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ @มหาดไทย ผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์(LINE) เขียนโดย LOPPAO 405
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 3913
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เขียนโดย LOPPAO 511
แผนภูมิการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย LOPPAO 316

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822