Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ 22 เมษายน 2562 6
ราคากลางเดือน เมษายน 2562 04 เมษายน 2562 22
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2562 02 เมษายน 2562 42
ส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมา เดือน เมษายน ปี 2562 02 เมษายน 2562 14
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เดือน เมษายน ปี 2562 02 เมษายน 2562 9
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2562 21 มีนาคม 2562 135
ราคากลางเดือน มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๒ ตามแบบ สขร.๑ 11 มีนาคม 2562 80
ราคากลางเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 166
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 178

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822