Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 25 ธันวาคม 2561 743
ประกาศการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร 07 ธันวาคม 2561 947
ผังการลงทะเบียนรายงานตัว ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 04 ธันวาคม 2561 825
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายจากโฟมบรรจุอาหาร 28 พฤศจิกายน 2561 1025
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น 27 พฤศจิกายน 2561 919
รับสมัคร อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 3 22 พฤศจิกายน 2561 1644
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.ลพบุรี 22 พฤศจิกายน 2561 1116
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 14 พฤศจิกายน 2561 921
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 14 พฤศจิกายน 2561 1042
ประชาสัมพันธ์โครงกา่ร "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล" 13 พฤศจิกายน 2561 740

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822