Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 23 มกราคม 2562 30
ฝึกงาน IM Japan 2562 14 มกราคม 2562 17
บัญชีแก้เปลี่ยนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 มกราคม 2562 16
เผยแพร่งบแสดงผลการดำเนินงาน(กองคลัง) 10 มกราคม 2562 17
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 09 มกราคม 2562 21
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย2562 09 มกราคม 2562 16
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 17
เผยแพร่งบแสดงผลการดำเนินงาน 2562 09 มกราคม 2562 16
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 28 ธันวาคม 2561 33
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 25 ธันวาคม 2561 39

หมวดหมู่รอง

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822