Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 พฤศจิกายน 2562 19
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานีขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 31 ตุลาคม 2562 45
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบ อบจ.ลบ) ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2562 61
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ตุลาคม 2562 56
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ตุลาคม 2562 59
จุลสารงานวินัยและนิติการ ฉบับที่ 1 09 ตุลาคม 2562 64
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง" รุ่นที่ 5 07 ตุลาคม 2562 63
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงานงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 07 ตุลาคม 2562 67
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 02 ตุลาคม 2562 108
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 23 กันยายน 2562 98

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822