Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 12 ตุลาคม 2563 39
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 12 ตุลาคม 2563 47
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 09 ตุลาคม 2563 47
ชี้แจงกรณีการไม่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 02 ตุลาคม 2563 70
ประกาศฯ เรื่องดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นใด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2563 129
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 อัตรา 22 กรกฎาคม 2563 217
รวบรวมรายชื่อ ปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี 21 กรกฎาคม 2563 133
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ จำนวน 1 อัตรา 15 กรกฎาคม 2563 221
ประกาศการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 กรกฎาคม 2563 238
ผลการประเมินการสำรวจปัญหาความต้องการสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 27 พฤษภาคม 2563 277

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822