Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การเผยแพร่บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 9 03 กรกฎาคม 2562 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2562 24 มิถุนายน 2562 203
การเผยแพร่บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7 21 มิถุนายน 2562 88
การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 21 มิถุนายน 2562 106
การเผยแพร่บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6 06 มิถุนายน 2562 118
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 04 มิถุนายน 2562 119
ประกาศเผยแพร่บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2/2562) 30 พฤษภาคม 2562 105
ประกาศเผยแพร่บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2/2562) 30 พฤษภาคม 2562 97
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 27 พฤษภาคม 2562 108
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครอง 13 พฤษภาคม 2562 131

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822