Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเฉพาะการ) 07 ธันวาคม 2563 67
ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 12 ตุลาคม 2563 145
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 12 ตุลาคม 2563 504
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 09 ตุลาคม 2563 252
ชี้แจงกรณีการไม่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 02 ตุลาคม 2563 206
ประกาศฯ เรื่องดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นใด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2563 252
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 อัตรา 22 กรกฎาคม 2563 338
รวบรวมรายชื่อ ปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี 21 กรกฎาคม 2563 242
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ จำนวน 1 อัตรา 15 กรกฎาคม 2563 328
ประกาศการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 กรกฎาคม 2563 340

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822