Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับฟังการบรรยายพิเศษ ตามโครงการของกองทัพบก ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน 29 พฤศจิกายน 2560 187
คณะข้าราชการอบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 242
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 07 พฤศจิกายน 2560 453
ผู้บริหาร ข้าราชการ และคณะ อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง) 27 ตุลาคม 2560 297
จ่าเอกบำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ และคณะ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 24 ตุลาคม 2560 265
นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกอบจ.ลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ 3 จุด ในจังหวัดลพบุรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ได้แก่ เขต อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง 18 ตุลาคม 2560 254
อบจ.ลพบุรีได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” หัวข้อการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 17 ตุลาคม 2560 232
นางสาวผกาทิพย์ บัวดี ผอ.กองแผนฯและคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16 ตุลาคม 2560 258
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกอบจ.ลพบุรีและคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16 ตุลาคม 2560 248
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (เขาพระงาม) จ.ลพบุรี 06 ตุลาคม 2560 255

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822