Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 14 พฤศจิกายน 2557 4494
มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี และ อ.พัฒนานิคม 14 พฤศจิกายน 2557 5203
อบจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2557 4506
พิธีเปิดโครงการครอบครัวศีล 5 28 ตุลาคม 2557 3810
การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 28 ตุลาคม 2557 3711
นายก อบจ.ร่วมงาน "ปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกรัก" 27 ตุลาคม 2557 2948
นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2557 ต.ถนนใหญ่ ประจำปี 2557 06 ตุลาคม 2557 5101
นายกฯ อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่พบประชาชน เขตอำเภอบ้านหมี่ มอบผ้าห่มกว่า 4,041 ผืน 06 ตุลาคม 2557 5799
อบจ.ลพบุรี นำนักเรียน ผู้ปกครอง จากโรงเรียนค่ายนารายณ์ฯ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษา 06 ตุลาคม 2557 6101
อบจ.ลพบุรี โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี 2557 ที่จังหวัดเพชรบุรี 06 ตุลาคม 2557 3576

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822