Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี และ อ.พัฒนานิคม 14 พฤศจิกายน 2557 5138
อบจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2557 4440
พิธีเปิดโครงการครอบครัวศีล 5 28 ตุลาคม 2557 3765
การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 28 ตุลาคม 2557 3644
นายก อบจ.ร่วมงาน "ปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกรัก" 27 ตุลาคม 2557 2895
นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปี 2557 ต.ถนนใหญ่ ประจำปี 2557 06 ตุลาคม 2557 5029
นายกฯ อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่พบประชาชน เขตอำเภอบ้านหมี่ มอบผ้าห่มกว่า 4,041 ผืน 06 ตุลาคม 2557 5717
อบจ.ลพบุรี นำนักเรียน ผู้ปกครอง จากโรงเรียนค่ายนารายณ์ฯ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษา 06 ตุลาคม 2557 6022
อบจ.ลพบุรี โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี 2557 ที่จังหวัดเพชรบุรี 06 ตุลาคม 2557 3494
อบจ.ลพบุรี ได้จัดทีมแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไป โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในเขต ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ และ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 16 กันยายน 2557 3887

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822