Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรี นำนักเรียน ผู้ปกครอง ในเขต อ.เมือง ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษา 18 สิงหาคม 2557 1553
นายก อบจ.ลพบุรี ปิดงาน รถไฟคัพ ครั้งที่ 1 พร้อมมอบ อุปกรณ์กีฬาให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน 18 สิงหาคม 2557 2511
มอบจักรยาน หนังสือเรียน และร่วมบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอลำสนธิ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและขาดแคลน 18 สิงหาคม 2557 1192
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี 2557 ที่จังหวัดเพชรบุรี 18 สิงหาคม 2557 1311
นายก อบจ. ลพบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน 14 สิงหาคม 2557 1325
โครงการอบรมฟื้นฟู สมรรถภาพ ให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพผู้พิการ 24 มิถุนายน 2557 1760
อบรมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 24 มิถุนายน 2557 2204
ทัศนศึกษานอกสถานที่แก่เยาวชน 24 มิถุนายน 2557 1983
งานคืนความสุขให้ชาวลพบุรี 24 มิถุนายน 2557 1803
โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 24 มิถุนายน 2557 1761

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822