Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นายก อบจ.ลพบุรี ปิดงาน รถไฟคัพ ครั้งที่ 1 พร้อมมอบ อุปกรณ์กีฬาให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน 18 สิงหาคม 2557 2473
มอบจักรยาน หนังสือเรียน และร่วมบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอลำสนธิ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและขาดแคลน 18 สิงหาคม 2557 1145
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี 2557 ที่จังหวัดเพชรบุรี 18 สิงหาคม 2557 1272
นายก อบจ. ลพบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน 14 สิงหาคม 2557 1265
โครงการอบรมฟื้นฟู สมรรถภาพ ให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพผู้พิการ 24 มิถุนายน 2557 1726
อบรมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 24 มิถุนายน 2557 2165
ทัศนศึกษานอกสถานที่แก่เยาวชน 24 มิถุนายน 2557 1927
งานคืนความสุขให้ชาวลพบุรี 24 มิถุนายน 2557 1758
โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 24 มิถุนายน 2557 1677
จังหวัดลพบุรี จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและวางพานพุ่มถวายสักการะ 10 กุมภาพันธ์ 2557 1512

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822