Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้บริหาร ข้าราชการ และคณะ อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง) 27 ตุลาคม 2560 226
จ่าเอกบำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ และคณะ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 24 ตุลาคม 2560 199
นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกอบจ.ลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ 3 จุด ในจังหวัดลพบุรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ได้แก่ เขต อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง 18 ตุลาคม 2560 189
อบจ.ลพบุรีได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” หัวข้อการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 17 ตุลาคม 2560 169
นางสาวผกาทิพย์ บัวดี ผอ.กองแผนฯและคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16 ตุลาคม 2560 192
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกอบจ.ลพบุรีและคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 16 ตุลาคม 2560 189
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (เขาพระงาม) จ.ลพบุรี 06 ตุลาคม 2560 195
อบจ.ลพบุรีจัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 29 กันยายน 2560 208
อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ปี 2560 28 กันยายน 2560 194
อบจ.ลพบุรีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่4 ประจำปี 2560 25 กันยายน 2560 199

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822