Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มอบจักรยาน หนังสือเรียน และร่วมบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอลำสนธิ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและขาดแคลน 18 สิงหาคม 2557 1136
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี 2557 ที่จังหวัดเพชรบุรี 18 สิงหาคม 2557 1260
นายก อบจ. ลพบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน 14 สิงหาคม 2557 1256
โครงการอบรมฟื้นฟู สมรรถภาพ ให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพผู้พิการ 24 มิถุนายน 2557 1718
อบรมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 24 มิถุนายน 2557 2154
ทัศนศึกษานอกสถานที่แก่เยาวชน 24 มิถุนายน 2557 1920
งานคืนความสุขให้ชาวลพบุรี 24 มิถุนายน 2557 1753
โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 24 มิถุนายน 2557 1668
จังหวัดลพบุรี จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและวางพานพุ่มถวายสักการะ 10 กุมภาพันธ์ 2557 1505
รองนายก อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาติจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 23 มกราคม 2557 2768

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822