Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำแม่น้ำบางขาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ 22 สิงหาคม 2557 1602
อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 22 สิงหาคม 2557 1396
อบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 18 สิงหาคม 2557 1147
อบจ.ลพบุรี นำนักเรียน ผู้ปกครอง ในเขต อ.เมือง ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษา 18 สิงหาคม 2557 1486
นายก อบจ.ลพบุรี ปิดงาน รถไฟคัพ ครั้งที่ 1 พร้อมมอบ อุปกรณ์กีฬาให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน 18 สิงหาคม 2557 2432
มอบจักรยาน หนังสือเรียน และร่วมบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอลำสนธิ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและขาดแคลน 18 สิงหาคม 2557 1104
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี 2557 ที่จังหวัดเพชรบุรี 18 สิงหาคม 2557 1228
นายก อบจ. ลพบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน 14 สิงหาคม 2557 1224
โครงการอบรมฟื้นฟู สมรรถภาพ ให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพผู้พิการ 24 มิถุนายน 2557 1688
อบรมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 24 มิถุนายน 2557 2122

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822