Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559 25 เมษายน 2559 447
อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559 25 เมษายน 2559 461
อบจ.ลพบุรี ร่วมกับ อปท. จัดการประชุม เพื่อทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 22 เมษายน 2559 273
อบจ.ลพบุรีเข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรในเขตอำเภอโคกสำโรง 12 เมษายน 2559 388
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรของอบจ.ลพบุรี 12 เมษายน 2559 390
อบจ.ลพบุรี ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กองช่าง เร่งทำโครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง) 11 เมษายน 2559 425
อบจ.ลพบุรีจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ สถานสงเคราะห์คนชราฯ 08 เมษายน 2559 417
นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2559 08 เมษายน 2559 697
นายกอบจ.ลพบุรี และคณะ เข้าพบ ผวจ.ลพบุรี ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559 07 เมษายน 2559 308
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ถนน ลบ.ถ.๑-๐๐๐๑ 07 เมษายน 2559 304

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822