Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” ปี 2561 11 ตุลาคม 2561 177
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือน กันยายน 2561 09 ตุลาคม 2561 154
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 05 ตุลาคม 2561 237
อำลาชีวิตราชการ ประจำปี 2561 30 กันยายน 2561 159
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 25 กันยายน 2561 178
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 24 กันยายน 2561 195
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดฯ ประชุมคณะทำงานเพื่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561 21 กันยายน 2561 164
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 21 กันยายน 2561 168
อบจ.ลพบุรีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 20 กันยายน 2561 164
อบจ.ลพบุรีได้จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 14 กันยายน 2561 172

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822