Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรมวิ่งต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ วงเวียนศรีสุริโยทัย 09 ธันวาคม 2560 22
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดอบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 91 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 05 ธันวาคม 2560 26
คณะผู้บริหารอบจ.ลพบุรีให้การต้อนรับ คณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 29 พฤศจิกายน 2560 27
ผู้บริหารข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับฟังการบรรยายพิเศษ ตามโครงการของกองทัพบก ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน 29 พฤศจิกายน 2560 21
คณะข้าราชการอบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 56
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 07 พฤศจิกายน 2560 180
ผู้บริหาร ข้าราชการ และคณะ อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง) 27 ตุลาคม 2560 92
จ่าเอกบำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ และคณะ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 24 ตุลาคม 2560 68
นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกอบจ.ลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ 3 จุด ในจังหวัดลพบุรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ได้แก่ เขต อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง 18 ตุลาคม 2560 67
อบจ.ลพบุรีได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” หัวข้อการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 17 ตุลาคม 2560 60

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822