Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อบจ.ลพบุรีได้จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 14 กันยายน 2561 3
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2561 จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 13 กันยายน 2561 10
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ.ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 11 กันยายน 2561 11
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2561 11 กันยายน 2561 7
อบจ.ลพบุรีจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 10 กันยายน 2561 15
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ณ 07 กันยายน 2561 14
นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช เป็นประธานในการประชุม เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรองการตั้งเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 07 กันยายน 2561 26
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือน กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 14
การแข่งขันกีฬา นักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 (อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 4) ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา 20 สิงหาคม 2561 20
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัด อบจ.ลพบุรี ต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ จากคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลพบุรี 16 สิงหาคม 2561 77

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822