Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560

อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางจันวิภา ภัทรบดี รองประธานสภาคนที่ 1 นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาคนที่ 2 และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
        โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 4 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25กันยายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
25600929 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822