Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่4 ประจำปี 2560

อบจ.ลพบุรีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่4 ประจำปี 2560
วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางจันวิภา ภัทรบดี รองประธานสภาคนที่ 1 นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาคนที่ 2 และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 5 วาระการประชุม ประกอบด้วย
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่องส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562 )แก้ไขครั้งที่1 / 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 – 2562) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 )ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
3.2 ญัตติเรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปีที่ 6 (ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2559 – 6 สิงหาคม 2560 )
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.3. ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 25600925 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822