Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีได้จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4

        เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25600918 01

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 5 วาระการประชุม ประกอบด้วย
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการวิจัย
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561
4.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.3. ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560
4.8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.10 ญัตติ เรื่อง การแจ้งประมาณค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
4.11 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.12 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.13 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.14 ญัตติ เรื่อง การแจ้งประมาณค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.15 ญัตติ เรื่อง การการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822