Get Adobe Flash player

นายพยอม ผลวุฒิ ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.อำเภอหนองม่วง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ“ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม จ.ลพบุรี

        เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายพยอม ผลวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.อำเภอหนองม่วง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ“ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

        โดยมี นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ลพบุรี และนายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม และอาจารย์เบณจวรรณ์ ชุริวรรณ์ อาจารย์โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อ.บ้านหมี่ และคณะ เป็นวิทยากร และมีนักเรียนและคณะผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 100 คน ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

        โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ ด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็น ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะถึงแนวทางปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความพอประมาณ เดินทางสายกลาง ความมีเหตุผลและความร่วมมือปรองดองกันในชุมชน ครอบครัวโดยจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมต่อความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนัก ให้ประชาชน ได้เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ มีความพอดี และพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว ในการเนินชีวิต โดยการใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน และโรงเรียน นำมาปลูกพืชผสมผสาน และเลี้ยงสัตว์ไว้กับครอบครัว และยังเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี ในครอบครัว และชุมชน มากยิ่งขึ้น

25600908 1

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้ดำเนินการเปิดศูนย์การเรียนรู้ในปี 2560

1. สถานที่ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
2. สถานที่ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

        โดยการอบรมประกอบไปด้วย การบรรยาย เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำรงชีวิตในภาวะการณ์ปัจจุบัน โดใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเรื่องวิธีผสมนำยาล้างจานสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่ง ทางอบจ.ลพบุรี ได้มอบวัสดุที่มอบให้ทางโรงเรียน

1. วัสดุก่อสร้าง สำหรับ โรงเรือนเพาะเห็ด และโรงเรือนเลี้ยงไก่
2. อาหารไก่ไข่ 15 กระสอบ
3. ก้อนเห็ดนางฟ้า 1,000 ก้อน
4. ป้ายให้ความรู้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ มอบวัสดุอุปกรณ์จำนวนทั้งสิ้น 160,000 บาท

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822