Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2560

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00น. - 19.00 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป โดยมี นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

25600829 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822