Get Adobe Flash player

นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาฯ และคณะลงพื้นที่ตรวจกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาสอน จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะข้าราชการ ลงพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาสอน ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปี 2560

25600831 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822