Get Adobe Flash player

นายวิจารณ์ จารุศุภกรกุล ส.อบจ.ลพบุรี เขต อ.ลำสนธิ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

        เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายวิจารณ์ จารุศุภกรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.ลำสนธิ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการ “อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำป่าสัก ” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

        โดยมี นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ลพบุรี นายกิตติกร ก้อนมะเขียว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดตาเพชร นางนงลักษณ์ ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณะสุขจังหวัดลพบุรี และนางสาวลาวรรณ สงวนพรหม หัวหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำสนธิ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

        โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ ด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็น ว่าปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีศักยภาพ และมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และประเพณีอันดีงาม ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามาบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ และต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่นชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง

        เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมโดยชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทาง โดยชุมชน จัดการโดยชุมชน จึงได้ทำโครงการศูนย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ำป่าสัก ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการศึกษาและวิจัยและพัฒนารูปแบบแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี งบประมาณ 2558 ที่ได้ให้ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและวิจัยแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

25600828 01

        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและส่งเสริมให้ชุมชนแสดงบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์เครือข่าย

        การอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้ เรื่องความสำคัญในการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และมีการแบ่งกลุ่ม การอบรมเรื่องการปฏิบัติการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน เรื่องวิธีและแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุขาหัก โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลลำสนธิ


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822