Get Adobe Flash player

นายภัทรลพ ภัทรบดี ส.อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2

        วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายภัทรลพ ภัทรบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสักธารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนจาก โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือ และโรงเรียนโคกสลุง จำนวน 1200 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

        โดยการอบรมในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีการแบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว” โดยคณะวิทยากร บ้านสวนเทรนนิ่งแอนด์ทราเวล จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่องประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักสิทธิ์ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 โดย นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จากนั้นมีกิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว” และการบรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี ในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาของถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการด้วยจิตสำนึกคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน” โดยนายสมส่วน บูรณพงษ์ ผอ.โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขุนราม

        จากนั้นภาคบ่ายเป็นการอบรม การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี”และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี รู้จักต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ด้วยน้ำใจไมตรีอันงดงาม เกิดกระบวนการสร้างเสริมประสงการณ์ด้านการท่องเที่ยว โดย อ.ธีรพงษ์ ทองดี และนางสาวนิตยา ลักทิม มีการแบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว” โดยคณะวิทยากร บ้านสวนเทรนนิ่งแอนด์ทราเวล

        จากนั้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นการฝึกอบรมในวันที่2 เป็นการอบรมในเรื่องกิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว” โดยคณะวิทยากร บ้านสวนเทรนนิ่งแอนด์ทราเวล การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 กลุ่ม “การทำงานเป็นทีมเพื่อฝึกปฏิบัติการนำชมในสถานที่จริง” โดยนายสมส่วน บูรณพงษ์ ผอ.โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขุนราม และนายภานุมาศ พิมพ์ขาล นางสาวนิตยา ลักทิม จากนั้นเป็นการสรุปผลการฝึกอบรม มีการมอบใบประกาศ และปิดการอบรม

25600824 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822