Get Adobe Flash player

นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดฯ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ณ วัดโคกลำพาน

        วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ณ วัดโคกลำพาน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน

        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี ได้นำความรู้ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกนักเรียนได้ทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข โดการอบรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นการอบรม เรื่องการบรรยาย ความหมาย “คุณธรรม จริยธรรม” โดยพันเอก(พิเศษ) ประชุม สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล จากนั้นเป็นการอบรม เรื่อง ความกตัญญู โดยพระมหาบำรุงปิยจาโร พระปริยัตินิเทศ /พระธรรมทูต / ครูพระสอนศีลธรรม / ประธานค่ายพลังวัยใส ปิยาจาโรร่วมใจ

        จากนั้นในวันที่ 18 ส.ค. 60 เป็นการอบรม เรื่อง พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยพันเอก(พิเศษ) ประชุม สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล และต่อด้วยการอบรม ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจมีศีล โดยพระมหาบำรุงปิยจาโร พระปริยัตินิเทศ /พระธรรมทูต / ครูพระสอนศีลธรรม / ประธานค่ายพลังวัยใส ปิยาจาโรร่วมใจ จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

25600818 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822