Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1

        วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้สภาวัฒนธรรมตำบลตะลุง และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี และโรงเรียนวัดโคกหม้อ จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
        โดยการอบรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีการแบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว” โดยคณะสันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ประวัตความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี โดยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี ผอ.อดุลย์ พวงภู่
        จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยว จะคณะวิทยากร สาธารณะสุขจังหวัดลพบุรี ต่อด้วยการบรรยาย เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดย นายศักดิ์พันธุ์ บุญเอี่ยม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
        จากนั้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 มีการอบรมแบบแบ่งกลุ่มปฏิบัติ จำนวน 2 กลุ่ม
“การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณเรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี ” โดย นายอนุชิต ชูวงศ์วุฒิ Product Manager บริษัททัวร์ PWT Express และคณะ
25600818 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822