Get Adobe Flash player

การประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 11.00น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4

51002 806

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822