Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 /2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางอุษา บูรณินทุ ผู้ทรงคุณุฒิคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และประชาชนทั่วไป ร่วมทำการประชุมประชาคมในครั้งนี้

        โดยในกรณีเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล ต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องระบุความสำคัญของภารกิจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุน อย่างไร
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าว ต่อไป

        โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 / 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี(เฉพาะคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
3.2 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

25600807 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822