Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุม อบจ.ลพบุรี ชั้น 4

อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

       วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 โดยมีนายสุกฤษณ์ จับประยงค์ และนายสุวิทย์ ญาณชโลธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอเมือง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมทำการประชุมประชาคมในครั้งนี้

25600802 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822