Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา

อบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับอำเภอเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี โดยมี นายธงชัย ชัยศิริชนก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และประชาชนทั่วไป ร่วมทำการประชุมประชาคมในครั้งนี้

        โดยในกรณีเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล ต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมายและหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องระบุความสำคัญของภารกิจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุน อย่างไร
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควจให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงิดอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงิรอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าว ต่อไป

25600801 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822