Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร อาคาร 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร อาคาร 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

        โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรี และ ได้รับเกียรติจาก นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ คณะครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน โดยมีนักศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 1, 2 และปวส.ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา สาขางานการออกแบบ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง,สาขางานออกแบบนิเทศศิลป์,สาขางานก่อสร้าง,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการตลาด และสาขายานยนต์ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการปลูกฝังเจตคติในการครองตนให้แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถหยุดยั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์

        โดยการอบรมมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นำทีมวิทยากร เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง สถานการณ์ความเสี่ยงในวัยรุ่น ,เรื่องวิธีการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรม จะได้แบ่งกลุ่มเข้าฐาน Walk rally จำนวน 4 ฐาน ฐานที่ 1 “รู้ทันอารมณ์วัยรุ่น” ฐานที่ 2 “ทักษะชีวิต รู้ทันป้องกันได้” ฐานที่ 3 “เอดส์ สารเสพติด” และฐานที่ 4 “ประเมินความเสี่ยง”

        จากนั้นมีการสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน สรุปผล Walk rally และมีการตอบข้อซักถาม ของผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

25600727 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822