Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการอบรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ปี 2560

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ปี 2560 และได้รับเกียรติจาก นางศุภวรรณ มาสาร คลังจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหารงานคลังประจำจังหวัดลพบุรีและ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม ณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 อ.เมือง จ.ลพบุรี และในการฝึกการอบรมในครั้งนี้ มีนักศึกษา จาก 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ส่งนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน

        โดยการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีงานทำประประกอบอาชีพส่วนตัว ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ จึงร่วมกับคณะผู้บริหารงานคลังประจำจังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยความมุ่งหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับช่องทางการหางาน การประกอบอาชีพส่วนตัง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้

        มีการอบรมการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ” โดยคณะวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี มีกิจกรรมนันทนาการจาก คณะวิทยากร กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา และมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนแผนธุรกิจและการให้ความรู้ทางการเงิน โดยคณะวิทยากรจาก สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลพบุรี”

25600726 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822