Get Adobe Flash player

นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาฯ เปิดการอบรมตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยงมนณิพา

        วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมจัดเลี้ยงมนณิพา ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.เมืองลพบุรี และ อ.โคกสำโรงจำนวนประมาณ 280 คน

        การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สิทธิขั้นฐาน กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่ประชาชนควรรู้

        ในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายน่ารู้...ง่ายนิดเดียว” โดย อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช และ อ.สมชาย หนองฮี ทนายความ พิธีกรและนักพูดชื่อดัง จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "ไขความลับประกันภัย รู้ไว้...ไม่เสียสิทธิ์” โดยนายสมเกียรติ สาลีผล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดลพบุรี (คปภ.) และสุดท้ายเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น/สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของทางราชการ และการตรวจสอบภาครัฐ มีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (โดยวิทยากรจากฝ่ายนิติการและพาณิชย์ อบจ.ลพบุรี)

        นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ได้นำแสดงและจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซื้อหาในราคาย่อมเยาอีกด้วย

25600725 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822