Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560
ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ และพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยการนำของ นางอรพิน จิระพันธ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ และพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดการอบรมในครั้งนี้

        โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการอบรม เพื่อให้คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนักที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ

        โดยมีการบรรยาย เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นหน้าที่ท้องถิ่นดีพร้อมให้ตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการ สนง.ปปช.ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีการบรรยายในเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจำ โดยมี ทีมงาน กกต.ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมฐานคุณธรรม จริยธรรม โดยทีมงาน กกต.ประจำจังหวัดลพบุรี

        จากนั้นในวันที่สองของการอบรม เป็นการรับฟังการบรรยายในเรื่อง สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และบทบาทและหน้าที่ของท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ และเรื่องสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ โดยทีมงาน กกต.ประจำจังหวัดลพบุรี จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชคลองไผ่หลักสูตร “คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง” และศึกษาดูงาน ณ วัดถ้ำซับมืด หลักสูตรคุณธรรมนำใจให้เป็นสุข จากนั้นสรุปผลการอบรม

25600720 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822