Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

อบจ.ลพบุรี จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำปี 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี

        เวลา 08.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน อบรมตามโครงการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี
        โดยมี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง และโรงเรียนบ้านโคกตูม ได้พา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ทั้ง 3 โรงเรียน จำนวน 90 คน
        ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวกำหนดจัดการอบรมไว้ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 รุ่น / รุ่นละ 30 คน คือ รุ่นที่ 1 จากโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง และรุ่นที่ 3 จากโรงเรียนบ้านโคกตูม โดยการจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ การฝึกการอบรมในครั้งนี้จะเน้นเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับชีวิตประจำวัน การบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และสร้างโปรแกรมพรีเซ็นต์งานในการนำเสนอโครงงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล ท่องโลกด้วยไอที สามารถประยุกต์ใช้และนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาของตนเองได้
        โดยผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้จากวิทยากรผู้ถ่ายทอด ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาทั้งในโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ต่อไป
25600719 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822