Get Adobe Flash player

นายจรูญ วงษ์ขำ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดบ้านดาบ

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.58 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายจรูญ วงษ์ขำ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม ณ โรงเรียนวัดบ้านดาบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดบ้านดาบ โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนธรรมเจดย์ มีคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้อำนวยการจากโรงเรียนวัดบ้านดาบ โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนธรรมเจดย์ คณะครูอาจารย์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
        เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ราบต่ำ สลับเนินภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านได้แก่แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำบางขาม รวมถึงคลองธรรมชาติและคลองชลประทานต่าง ๆ โดยแม่น้ำลำคลองที่กล่าวมา ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ประชาชนมีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยสภาแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ มักจะมีสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จากผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำนอกจากนี้ยังมีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นหนาแน่นและมีการขยายพันธุ?อย่างรวดเร็ว ยากในการทำลายให้หมดสิ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทางน้ำและเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเน่าเสีย ทำให้สัตว์น้ำลดลง เมื่อถึงฤดูฝนมักจะเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมเป็นประจำเนื่องจากวัชพืชไปกีดขวางทางน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
การอบรมมีการบรรยาย เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ มีกิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีเบื้องต้น(แบ่งกลุ่มเป้าหมายดำเนินกิจกรรมตามใบงาน) มีการตอบปัญหาข้อซักถาม สรุปผลการอบรม
        โดยมีนายธเนศ แตงศาสตร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และ นางสาวณัฐสุดา แตงบู่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน
25600717 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822