Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง โดย อบจ.ลพบุรี

        วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 2560 เวลา 09.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมืองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

        ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง ประชาชนคนไทยมีความตื่นตัวกับการปฏิรูปประเทศไทยในทุกๆด้าน ซึ่งการปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ จึงนำมาซึ่งความหวัด เพื่ออนาคตของประเทศจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ให้ประชาชน โดยเฉพาะ เยาวชน นักเรียนนักศึกษา มีความเข้าใจประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การเป็นประชาธิปไตย และสามารถเข้าไป มีบทบาท หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดทิศทางการจัดการสาธารณะต่าง ๆ แก่ท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ไปใช้สิทธิ โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

        โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนรับรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเอง หรือชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลพบุรี สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง โดยได้จัดอบรมตามโครงการฯไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น

25600713 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822