Get Adobe Flash player

กำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยแรก

กำหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยแรก

51002 757

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822