Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2560

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ♦♦♦

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร (จัดทำและติดตั้งป้ายจราจร ป้ายชื่อเส้นทาง ไฟกระพริบ เครื่องหมายจราจร)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโขลง-บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน-บ้านสี่คลอง ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0046 บ้านหนองปลาดุก-บ้านเขาสมอคอน ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0060 บ้านหนองไก่เขี่ย-บ้านทะเลวังวัด ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0024 บ้านหนองมะดัน-บ้านคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.น้ำสุด หมู่ที่ 11 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822