Get Adobe Flash player

หน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบเดือน มิถุนายน 2560


Loppao tran

หน่วยตรวจสอบภายใน
► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบเดือน มิถุนายน 2560


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822