Get Adobe Flash player

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน ปี 2560

Loppao tran

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน ปี 2560

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822