Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน สิงหาคม 2560

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2560 ♦♦♦

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para- Asphalt Concrete บริเวณสายทาง 3029 (ศูนย์การบินทหารบก) หมู่ที่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยโป่ง อโคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สายถนนเฉลิมพระเกียรติ-แยกบอลลูน หมู่ที่ 8 ต.ท่าศาลา เชื่อมต่อ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน-บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง-บ้านลำโป่งเพชร ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0058 บ้านสระตาแวว-บ้านหนองน้ำทิพย์ ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบถ 1-0055 บ้านกระเบากลัก-บ้านท้ายล็อค ต.ดอดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ต.บางลี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 5 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายซอย 25 สาย 2-4 ซ้าย หมู่ที่ 5,10 ต.หนองบัว เชื่อมต่อ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายซอย 26 สาย 2-4 ซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว เชื่อมต่อ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายนาโสม-วัดท่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายซับงูเหลือม-วัดถ้ำพรหมโลก หมู่ที่ 6 ต.นาโสม เชื่อมต่อหมู่ที่6 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822