Get Adobe Flash player

กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560

KrootLogo120px

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เรื่อง กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นสัดส่่วนระดับจังหวัด

กำหนดการประชุม มีดังนี้

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-3641-1404 ต่อ 104

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822