Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด

"อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คณะนักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน ฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้
        ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนาเยาวชนในจังหวัดลพบุรีให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลจากยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 3- 26 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 27 ทีม แบ่งออกเป็น 2 รุ่นอายุได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะ การแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับสูงต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเด็ก เยาวชนให้สูงขึ้น เด็กเยาวชนสามารถเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขันกีฬา
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของเด็กเยาวชนในจังหวัดลพบุรี
25600704 01 
ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
2.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
3.โรงเรียนโคกกระเทียววิทยาลัย
4.โรงเรียนพระนารายณ์
5.โรงเรียนพัฒนานิคม
6.โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
7.โรงเรียนดงตาลวิทยา
8.โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
9.โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
10.โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
11.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรจังหวัดลพบุรี
12.โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา
13.โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
14.โรงเรียนบ้านเกาะรัง
15.โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
16.โรงเรียนอัสสัมชัญ ลพบุรี
17.โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำนารายณ์
18. โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157
19. ชมรมฟุตบอลอาวุโสบ้านหมี่
20. ไทเกอร์ท่าศาลา
21.ดงมะรุมอะคาเดมี่
22.โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
23.โรงเรียนปิยบุตร์
        โดยมีรางวัลการแข่งขันทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนี้
► ชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัล / เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 40,000 บาท
► รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับ ถ้วยรางวัล / เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 30,000 บาท
► รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับ ถ้วยรางวัล / เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 20,000 บาท
► รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับ ถ้วยรางวัล /เงินรางวัล 10,000 บาท

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822