Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคาร 4 โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางน้ำฝน ถือคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.เมือง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคาร 4 โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน
เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดลพบุรี ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะในสถานศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ซึ่งนับวันจะขยายวงกว้างมากขึ้น
        โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการจัดอบรม เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ได้รับทราบปัญหา โทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
        โดยการอบรมในครั้งนี้ มีการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “เรื่องการดำเนินการคัดกรอง บำบัด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดย นางสาวทิพย์เนตร รวยนิรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและมีการบรรยายในเรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ภาค 1 ) จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อเรื่องกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดย ร.ต.อ.นรเสฎฐ์ หยั่งถึงนพชัย อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์และคณะ เป็นวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จากนั้นมีการสรุปผลการอบรม และตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรม โดยการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
25600629 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822