Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ประจำปี 2560

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยการนำของ นางอรพิน จิระพันธ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา โคจรนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 1 อ.ชัยบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน โดยมี นางสมัย ลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และ นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และนางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับคณะครูอาจารย์ และข้าราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งการจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ โดยจะนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินการอบรม 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 339 คน
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 140 คน
โดยการอบรมตามโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ และ นายพิสิษฐ์ ชัยวัฒนาศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการมีส่วนร่วมจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ในชีวิตประจำวัน พร้อมกิจกรรมกลุ่มสันทนาการ
โดยการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน ที่เข้าร่วมการอบรม โดยการอบรมเป็นไปอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
25600627 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822